Hướng dẫn sử dụng phần Đối tượng ăn theo thời gian

Đối tượng ăn : 

Mở chức năng chuyển đối tượng ăn bằng cách vào Hệ thống > Chuyển đối tượng ăn 

  • Màn hình chờ :

  • Các thông tin hiển thị ra màn hình chờ bao gồm : 

- Điểm trường : Chọn điểm trường ( lấy từ danh mục Địa điểm )

- Lớp : Chọn lớp lấy từ danh sách lớp đã nhập 

- Đối tượng : Người dùng chọn đối tượng 

- Từ ngày - Đến ngày : Người dùng chọn thời gian tương ứng với năm học 

- Tên học sinh : Người dùng chọn tên học sinh muốn tìm kiếm 

  • Các chức năng tại màn hình chờ : 

- Tìm kiếm : Người dùng chọn các trường thông tin . Bấm Tìm kiếm hệ thống sẽ đưa ra các bản ghi tương ứng với thông tin đã chọn 

- Tại màn hình chờ người dùng bấm chọn  của học sinh muốn chuyển đối tượng : 

  

+ Người dùng bấm chọn Chỉnh sửa để thực hiện chỉnh sửa bản ghi : Chọn Đối tượng ăn , Ngày bắt đầu áp dụng , Ngày kết thúc muốn thay đổi ( ngày kết thúc lớn hơn ngày bắt đầu )  . Bấm Lưu để lưu lại thông tin => Hệ thống thông báo Lưu thành công 

  - Người dùng muốn kết thúc đối tượng : Bấm Chỉnh sửa ->  Chọn ngày kết thúc -> Bấm Lưu

  - Người dùng muốn xóa bản ghi : Bấm Chỉnh sửa  -> thực hiện bấm nút Xóa để xóa bản ghi  

+ Người dùng bấm chọn Thêm giai đoạn mới  để thực hiện Thêm đối tượng ăn cho giai đoạn mới : Chọn Đối tượng ăn , ngày bắt đầu , ngày kết thúc ( có thể để trống ) .Bấm Lưu để lưu lại thông tin => Hệ thống thông báo Lưu thành công 

- Chức năng Chuyển đối tượng ăn ( theo lớp ) tại màn hình chờ :

   Người dùng bấm chọn    để thực hiện chuyển đối tượng ăn : 

  • Màn hình Chuyển đối tượng ăn :

   - Lớp : Người dùng thực hiện chọn lớp mà muốn thực hiện chuyển đối tượng 

   - Đối tượng : Người dùng chọn đối tượng mà muốn thực hiện chuyển ( đối tượng mới ) 

   - Từ ngày : Người dùng chọn ngày muốn bắt đầu chuyển đổi 

   - Đến ngày :Người dùng chọn ngày kết thúc đối tượng ( trường này có thể bỏ trống ) 

=> Sau khi chọn xong các thông tin người dùng tích chọn vào ô vuông  của cả lớp hoặc những học sinh sẽ thực hiện đổi đối tượng để thực hiện chuyển đối tượng 

  Chọn nút  : Hệ thống thông báo xác nhận , người dùng bấm Đồng ý => Hệ thống thông báo Lưu thành công