Hướng dẫn sử dụng chức năng Kiểm thực ba bước

Mở chức năng Kiểm thực ba bước bằng cách vào Báo ăn > Kiểm thực ba bước

 • Màn hình chờ

 • Chức năng tạo mới :

 

Người dùng bấm chọn nút  để thực hiện thêm mới ngày kiểm thực

 

Người dùng chọn ngày muốn thực hiện kiểm thực sau đó bấm và nút Tạo

 • Màn hình chờ sau khi tạo xong ngày :

Thông tin hiện thị : Bước ( Bước 1, Bước 2, Bước 3 ) , Trạng thái ( Chưa hoàn thành ) , Chức năng (Thêm mới)

 • Bước 1

Người dùng ấn nút Thêm mới :

Các ô nhập liệu như sau :

Đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm khô :

 • Tên thực phẩm : Người dùng chọn thực phẩm ( thực phẩm được gợi ý từ nhập liệu tổng hợp sang )
 • Thời gian nhập : Người dùng chọn thời gian
 • Khối lượng : Người dùng nhập số lượng của thực phẩm ( Số lượng gợi ý từ nhập liệu tổng hợp sang )
 • Nơi cung cấp : Người dùng nhập thông tin của nơi cung cấp ( Tên cơ sở, Địa chỉ, Điện thoại , Tên người giao hàng )
 • Chứng từ hóa đơn : Người dùng nhập thông tin của Chứng từ hóa đơn
 • Giấy ĐKVS thú y : Người dùng nhập thông tin Giấy ĐKVS thú y
 • Giấy kiểm dịch : Người dùng nhập thông tin Giấy kiểm dịch
 • Kiểm tra cảm quan : Tích vào ô Đạt nếu thực phẩm đạt tiêu chuẩn , không đạt tiêu chuẩn tích vào ô Không Đạt
 • Xét nghiệm nhanh : Tích vào ô Đạt nếu thực phẩm đạt tiêu chuẩn , không đạt tiêu chuẩn tích vào ô Không Đạt
 • Biện pháp xử lý : Người dùng nhập thông tin biện pháp xử lý

Đối với thực phẩm khô :

 • Tên cơ sở sản xuất : Người dùng nhập tên cơ sở sản xuất
 • Địa chỉ sản xuất : Người dùng nhập địa chỉ sản xuất
 • Hạn sử dụng : Người dùng nhập hạn sử dụng của từng thực phẩm
 • Điều kiện bảo quản : Người dùng nhập điều kiện bảo quản của từng thực phẩm

Ấn nút  để lưu thông tin vừa nhập

Ấn nút  để quay lại màn hình chờ

Tại màn hình chờ sau khi đã lưu thành công  :

  • Người dùng ấn nút để thực hiện chỉnh sửa thông tin
  • Ấn nút để thực hiện in biểu mẫu
 • Bước 2 :

Người dùng ấn nút Thêm mới :

Các ô nhập liệu như sau :

 • Ca/bữa ăn : Người dùng nhập tên bữa ăn
 • Tên món ăn : Người dùng nhập tên món ăn
 • Nguyên liệu chính để chế biến : Người dùng nhập tên thực phẩm
 • Số lượng/số xuất : Người dùng nhập số lượng/số xuất ăn tương ứng với ngày hôm đó
 • Thời gian sơ chế xong : Người dùng nhập thời gian khi sơ chế xong thực phẩm
 • Thời gian chế biến xong : Người dùng nhập thời gian khi chế biến xong thực phẩm
 • Người tham gia chế biến: Người dùng nhập tên của cán bộ tham gia chế biến
 • Trang thiết bị dụng cụ : Người dùng nhập tên trang thiết bị đã sử dùng để chế biến
 • Khu vực chế biến phụ trợ : Người dùng thực hiện nhập tình trạng khu vực chế biến thực phẩm
 • Kiểm tra cảm quan : Tích vào ô Đạt nếu thực phẩm đạt tiêu chuẩn , không đạt tiêu chuẩn tích vào ô Không Đạt
 • Biện pháp xử lý : Người dùng nhập thông tin biện pháp xử lý

Ấn nút  để gộp cột đã chọn

Ấn nút  để thực hiện hủy cột đã gộp

      Ấn nút  để lưu thông tin vừa nhập

      Ấn nút  để quay lại màn hình chờ

Tại màn hình chờ sau khi đã lưu thành công  :

  • Người dùng ấn nút để thực hiện chỉnh sửa thông tin
  • Ấn nút để thực hiện in biểu mẫu
 • Bước 3 :

   • Trước khi ăn :

 

  Ấn nút  để gộp cột đã chọn

 Ấn nút  để thực hiện hủy cột đã gộp

  Ấn nút  để lưu thông tin vừa nhập

Tại màn hình chờ sau khi đã lưu thành công  :

 • Người dùng ấn nút để thực hiện chỉnh sửa thông tin . Tại màn hình chỉnh sửa người dùng ấn nút  để thực hiện in biểu mẫu

Các ô nhập liệu như sau :

Tên mẫu thức ăn : Người dùng nhập tên mẫu thức ăn để lưu lại Bữa ăn ( giờ ăn) : Người dùng nhập tên bữa ăn Số lượng suất ăn : Người dùng nhập số lương suất ăn tương ứng với từng bữa Khối lượng/thể tích mẫu : Nhập khối lượng/thể tích mẫu của thức ăn lưu lại Dụng cụ chứa mẫu thức ăn : Nhập tên dụng cụ để chứa mẫu thức ăn Nhiệt độ bản quản : Nhập nhiệt độ thích hợp để bản quản mẫu thức ăn Thời gian lấy mẫu : Nhập thời gian người dùng thực hiện lấy mẫu Thời gian hủy mẫu : Nhập thời gian người dùng thực hiện hủy mẫu Ghi chú Người lấy mẫu : Người dùng thực hiện nhập tên cán bộ phụ trách thực hiện lấy mẫu Người hủy mẫu : Người dùng thực hiện nhập tên cán bộ phụ trách thực hiện hủy mẫu

Ấn nút  để gộp cột đã chọn

Ấn nút  để thực hiện hủy cột đã gộp

Ấn nút  để lưu thông tin vừa nhập

Ấn nút  để quay lại màn hình chờ

 • Mẫu thức ăn lưu

Các ô nhập liệu như sau :

Ca/bữa ăn : Người dùng nhập tên bữa ăn Tên món ăn : Người dùng nhập tên món ăn Số lượng xuất ăn : Người dùng nhập số lượng suất ăn tương ứng với từng bữa Thời gian chia món ăn xong : Người dùng nhập thời gian sau khi chia xong món ăn Thời gian bắt đầu ăn : Người dùng nhập thời gian bắt đầu cho trẻ ăn Dụng cụ chia, chứa đựng, bảo quản Kiểm tra cảm quan : Tích vào ô Đạt nếu thực phẩm đạt tiêu chuẩn , không đạt tiêu chuẩn tích vào ô Không Đạt Biện pháp xử lý : Người dùng nhập thông tin biện pháp xử lý