Hướng dẫn sử dụng bản cập nhật danh mục Năm học

Danh mục Năm học dùng để thiết lập tới gian bắt đầu và kết thúc năm học. Hệ thống mặc định thời gian diễn ra năm học trong học kỳ I từ tháng 9 - 12, và học kỳ II từ tháng 1 - 5. Nhà trường có thể cập nhật năm học như sau:

  • Thêm mới: Trên thanh menu bấm chọn Hệ thống, ấn vào nút Năm học và chọn Thêm mới tại màn hình chờ.

- Người dùng nhập thông tin: Tên năm học (theo mẫu), bấm vào biểu tượng Lịch để chọn thời gian Ngày bắt đầuNgày kết thúc năm học.

- Lưu ý: Thời gian bắt đầu và kết thúc năm học sẽ cho phép các nhà trường thực hiện các chức năng của phân hệ Quản lý các khoản thu và ăn bán trú trong thời gian đơn vị đã thiết lập.

- Người dùng ấn nút để kết thúc. Hệ thống thông báo Thành công và hiển thị kết quả tại màn hình chờ.

  • Sửa/ Xóa: Tại màn hình chờ, bấm chọn nút Sửa hoặc Xóa:

- Sửa: Thực hiện tương tự Thêm mới, sau đó ấn nút Lưu để hệ thống cập nhật thông tin đã chỉnh sửa.

- Xóa: Người dùng ấn xác nhận Chắc chắn xóa để Xóa năm học, ấn Hủy để Quay lại.