Hướng dẫn sử dụng phần Chấm ăn cho Giáo viên

Chấm ăn cho giáo viên :

1. Thêm mới tài khoản giáo viên

Mở chức năng thêm mới tài khoản giáo viên bằng cách vào Hệ thống > Giáo viên

     

 • Màn hình chờ : 

 • Chức năng Thêm mới tại màn hình chờ :

Tại màn hình chờ người dùng bấm chọn :

Các ô nhập liệu như sau :

- Tên giáo viên : Người dùng nhập tên giáo viên

- Ngày sinh : Người dùng nhập ngày/tháng/năm sinh của giáo viên

- Địa chỉ : Người dùng nhập địa chỉ của giáo viên

- Số điện thoại : Người dùng nhập số điện thoại của giáo viên

- Tài khoản : Người dùng nhập tài khoản của giáo viên ( Tài khoản sử dụng để đăng nhập vào hệ thống chấm ăn giáo viên )

- Mật khẩu : Người dùng nhập mật khẩu

- Giới tính : Người dùng tích ô tương ứng với giáo viên

Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu người dùng thực hiện bấm Lưu > Hệ thống thông báo Thêm mới giáo viên thành công

Lưu ý: Các trường thông tin bắt buộc có dấu (*)

 • Chức năng Sửa/Xóa tại màn hình chờ :

       Ấn  : chỉnh sửa thông tin và ấn Lưu => Hệ thống lưu thông tin đã chỉnh sửa và hiển thị thông tin mới ra màn hình hoặc xem chi tiết

      Ấn   : chọn OK để xóa từng bản ghi, Hủy để quay trở lại màn hình chờ.

2. Chức năng thêm mới giáo viên chủ nhiệm

Mở chức năng thêm mới giáo viên chủ nhiệm bằng cách vào Hệ thống > Giáo viên chủ nhiệm

 • Màn hình chờ :

Các ô nhập liệu như sau :

- Giáo viên : Người dùng bấm vào ô giáo viên chọn tên giáo viên

- Lớp : Người dùng chọn lớp tương ứng với giáo viên vừa chọn

- Ngày bắt đầu/ Ngày kết thúc : Người dùng chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc đợt chủ nhiệm của giáo viên đó

Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu người dùng thực hiện bấm Lưu > Hệ thống thông báo Thêm lớp chủ nhiệm thành công

 • Chức năng Sửa/Xóa tại màn hình chờ :

Tại màn hình chờ người dùng bấm vào ô giáo viên chọn tên giáo viên muốn thực hiện chỉnh sửa. Tại phần Lịch sử chủ nhiệm :

Ấn  : chỉnh sửa thông tin và ấn Lưu => Hệ thống lưu thông tin đã chỉnh sửa và hiển thị thông tin mới ra màn hình hoặc xem chi tiết

Ấn   : chọn OK để xóa từng bản ghi, Hủy để quay trở lại màn hình chờ.

3. Thực hiện chấm ăn giáo viên

Tại màn hình đăng nhập người dùng thực hiện nhập :

Mã đơn vị trường/ Mật khẩu : Tài khoản/ Mật khẩu của giáo viên đã tạo tại chức năng Thêm mới tài khoản giáo viên

Sau khi đăng nhập thành công trên phần mềm , màn hình sẽ hiển thị 2 phân hệ của phần mềm, người dùng click chọn vào phân hệ Quản lý ăn bán trú

Tại màn hình phân hệ Quản lý các quản thu và ăn bán trú với học sinh : Báo ăn

 • Đăng ký ăn

Chức năng này dùng để khai báo số ngày ăn trong tháng của học sinh

Mở chức năng Đăng ký ăn bằng cách vào Báo ăn>Đăng ký ăn.

 • Màn hình chờ : 

 

  Chức năng Tìm kiếm:

Người dùng bấm chọn các trường thông tin: tháng (hệ thống mặc định là tháng hiện tại), điểm trường, lớp ( lớp của giáo viên chủ nhiệm ), đối tượng; bấm Tìm kiếm để xem chi tiết danh sách đã đăng ký ăn

 Chức năng Thêm mới:

Để đăng ký danh sách ăn trong tháng cho học sinh, ấn  

 • Màn hình Danh sách chưa đăng ký ăn : 

Hệ thống đưa ra danh sách tất cả học sinh chưa đăng ký ăn.

Ấn Tìm kiếm để đưa ra danh sách học sinh cần tìm. Ô nhập liệu như sau:

 • Số ngày đăng ký ăn: người dùng nhập Số ngày đăng ký ăn, hệ thống tự động cập nhật số ngày đăng ký ăn cho toàn bộ danh sách học sinh, cho phép sửa số ngày đăng ký ăn đối với từng học sinh

Chọn  để xóa danh sách học sinh khỏi lần đăng ký ăn đang thực hiện.

Chọn nút Đăng ký : Hệ thống thông báo Đăng ký thành công; trường hợp nhập thiếu các trường bắt buộc hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu nhập bổ sung.

Sau khi lưu thành công, đưa thông tin ra màn hình chờ:

 • Màn hình chờ:

Các thông tin hiển thị bao gồm:

  • Thông tin học sinh: họ và tên, ngày sinh, lớp, điểm trường, nhóm đối tượng ăn.
  • Số ngày đăng ký ăn: số ngày vừa đăng ký
 • Ấn   để xóa học sinh khỏi danh sách đã đăng ký, sau khi xóa, học sinh đó sẽ quay trở lại danh sách chưa đăng ký: chọn để xóa từng bản ghi, Không để quay trở lại màn hình chờ.

Sửa danh sách đăng ký ăn:

Ấn  để sửa lại số suất ăn đã đăng ký, màn hình và chức năng tương tự Danh sách chưa đăng ký ăn.

 • Chấm ăn : 

Chức năng này dùng để chấm ăn trong ngày chi tiết cho từng học sinh

Để thực hiện chấm ăn cho học sinh, người dùng vào Báo ăn>Chấm ăn.

- Màn hình Thêm mới:

Người dùng bấm vào  để thực hiện thêm mới chấm ăn

Chọn: Điểm trường, Lớp, Tháng. Ấn Tìm kiếm để đưa ra danh sách học sinh:

- Người dùng tích chọn vào bữa ăn mà học sinh đó có ăn.

- Chức năng tích chọn Chấm cả tháng cho phép chấm ăn cho tất cả học sinh ăn trong tháng, Chấm tất cả (theo ngày) cho phép chấm ăn cho tất cả học sinh có mặt trong ngày, chức năng Chấm tất cả (theo học sinh) cho phép chấm ăn tất cả các bữa trong ngày theo từng học sinh được chọn. Các ô chọn tất cả được bôi màu khác với các ô còn lại.

Bấm nút Lưu: Lưu thành công vào hệ thống, đồng thời hệ thống thông báo Thêm mới thành công. Bấm nút Quay lại: Quay lại màn hình làm việc trước đó

 • Màn hình chờ:

 

Các chức năng ở màn hình chờ:

- Tìm kiếm: người dùng chọn Điểm trường, Lớp, Tháng. Ấn Tìm kiếm sẽ đưa ra danh sách các bản ghi.

- Ấn  : Xem thông tin đã lưu, đưa ra thông tin cập nhật mới nhất sau khi chỉnh sửa.

- Ấn  : hệ thống đưa ra màn hình chỉnh sửa tương tự màn hình thêm mới có điền các thông tin đã lưu trước đó, các thông tin người dùng không được chỉnh sửa bao gồm: thời gian bắt đầu áp dụng. Sau khi chỉnh sửa thông tin và ấn Lưu => Hệ thống lưu thông tin đã chỉnh sửa, thông báo Cập nhật thông tin thành công và hiển thị thông tin mới ra màn hình hoặc khi xem chi tiết;

- Ấn   : chọn để xóa từng bản ghi, Không để quay trở lại màn hình chờ.

 •  Báo ăn lớp trong ngày

Chức năng này dùng để khai báo số suất ăn lớp trong ngày (nếu chưa chấm ăn) hoặc in phiếu báo ăn lướp trong ngày (nếu đã chấm ăn)

Để thực hiện thực hiện báo ăn lớp trong ngày người dùng vào Báo ăn > Báo ăn lớp trong ngày

- Màn hình chờ:

- Điểm trường: Người dùng chọn điểm trường

- Ngày chấm ăn: Người dùng chọn ngày thực hiện báo ăn

- Đối tượng: Người dùng chọn đối tượng muốn thực hiện báo ăn

 • Để khai báo số suất ăn lớp trong ngày

- Người dùng chọn thông tin Điểm trường, Ngày chấm ăn, Đối tượng và ấn Tìm kiếm

- Phần mềm hiển thị danh sách lớp theo điểm trường, chia theo Nhóm đối tượng ăn:

- Người dùng điền số bữa ăn vào các ô nhập liệu: Bữa sáng, Bữa trưa, Bữa chiều. Nếu người dùng điền số lượng lớn hơn tổng số học sinh thì thông báo và không cho lưu. Sau đó ấn  để hoàn tất việc báo ăn điểm trường trong ngày.

- Muốn báo ăn hoặc tra cứu thông tin ngày nào thì chọn Điểm trường, Ngày đó rồi tìm kiếm. Chức năng chỉ có 1 màn hình.

 • Để In phiếu báo ăn/Ex phiếu báo ăn

- Chỉ thực hiện chức năng này khi người dùng đã chấm ăn

- Chọn Điểm trường, Ngày chấm ăn, Đối tượng sau đó ấn  / để in phiếu báo ăn lớp/ tải về file excel