Hướng dẫn sử dụng phần Cán bộ phụ trách theo thời gian

Sau khi đăng nhập thành công trên phần mềm , màn hình sẽ hiển thị 2 phân hệ của phần mềm, người dùng click chọn vào phân hệ Quản lý ăn bán trú

Tại màn hình phân hệ Quản lý các quản thu  và ăn bán trú với học sinh

Người dùng chọn Hệ thống -> click danh mục Cán bộ phụ trách.

- Chức năng 'Tìm kiếm': nhập chức vụ hoặc tên cán bộ phụ trách cần tìm kiếm vào ô Tìm kiếm, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm để tìm kiếm thông tin.

- Chọn Thêm mới để thêm mới cán bộ phụ trách. Hệ thống hiển thị màn hình nhập liệu cán bộ phụ trách:

Các ô nhập liệu như sau:

  • Bộ phận: Chọn bộ phận của cán bộ phụ trách
  • Tên: nhập tên cán bộ phụ trách
  • Chức vụ: nhập chức vụ của cán bộ phụ trách
  • Ngày bắt đầu công tác : Chọn ngày thực tế bắt đầu công tác
  • Ngày kết thúc: Chọn ngày thực tế kết thúc công tác
  • Người mua hàng: ấn chọn có/không
  • Người nhập hàng: ấn chọn có/không
  • Thủ kho: ấn chọn có/không
  • Trạng thái: ấn chọn trạng thái không hoạt động/hoạt động

Chọn nút Lưu: hệ thống thông báo đã thêm thành công, trường hợp nhập thiếu các trường bắt buộc hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu nhập bổ sung.

 

Chọn nút Quay lại để quay lại màn hình trước.

Tại màn hình chờ, nhấn nút , chỉnh sửa thông tin và ấn Lưu để sửa lại bản ghi đã có; nhấn nút  , chọn để xóa bản ghi.